Previous Page  5 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 80 Next Page
Page Background

advokat.

!"#$%&'

!"#$%&'(!)**%&*+,%-#.+%#.

$#.*&/#(+*.'#)%#.

!

!"

!"#$%&'(!)**%&*+,%-#.+%#.

$#.*&/#(+*.'#)%#.

advokat.

!"#$%&'(!)**%&*+ %-#.+%#.

$#.*&/#(+*.'#)%#.

Jeg bistår både festere og grunneiere med

tomtefeste og andre juridiske spørsmål

knyttet til din fritidseiendom.

beløp uansett, men dette er altså avhengig av

hvorvidt festetomtens verdi kan forsvare en så

høy festeavgift. Festeavgiften skal uansett ikke

tilsvare mer enn 2% av festetomtens verdi som

råtomt.

Det er også mange grunneiere som tror at det er

adgang til å regulere avgiften til 2 % av tomte-

verdi ved vanlig regulering i kontraktstiden, for

eksempel hvert 10 år. Det er bare utløp og for-

lengelse av festeavtalen at grunneier har rett til å

regulere festeavgiften til 2 % av festetomtens ver-

di som råtomt. I kontraktsperioden kan festeav-

giften bare reguleres etter de vanlige reglene i

tomtefesteloven hvor hovedregelen er regulering

etter konsumprisindeksen.

De nye reglene fører til at det generelle nivået

for festeavgift blir høyere.

For festetomter som ligger i attraktive områder

ser vi at festeavgiften kan bli så høy, at det i

noen tilfeller vil lønne seg for fester å løse inn

festetomten, dersom fester har rett til det.

Grunneier må kreve festeavgiften regulert etter

de nye reglene innen tre år etter at festetiden er

ute. Dersom grunneier ikke overholder tidsfristen

mister grunneier retten til å regulere festeavgiften

etter de nye reglene. Tidsfristene er derfor viktig

å følge med på både for fester og for grunneier.

Festeavgiften kan bare kreves regulert en

gang, jf. «engangsløftet». Videre regulering av

festeavgiften vil skje etter endringen i konsum-

prisindeksen til de intervallene som avtalen eller

loven bestemmer. Partene kan kreve ny reguler-

ing til 2% av festetomtens verdi som råtomt når

det er gått 30 år fra forrige regulering.

Forlengelse av festeavtalen skjer nå automatisk

på den måten at fester ikke trenger å kreve for-

lengelse av avtalen. Festeavtalen løper videre

på samme vilkår som før, men grunneier kan

regulere festeavgiften til 2% av festetomtens

verdi slik som beskrevet ovenfor.

Mai 2018

Kjersti Klaastad Svendsen

Advokat